Nacházíte se na: Úvod > FAQ

FAQ

Často kladené otázky

 • Mohu studovat na ZF dálkově?
  Ano, v obou stupních výuky (bakalářském i magisterském) je možnost studovat kombinovanou formou studia.
 • V čem spočívají přijímací zkoušky na obor Zahradní a krajinářská architektura?
  Studijní obor Zahradní a krajinářská vyžaduje jako nezbytnou součást přijímacího řízení test všeobecných znalostí z výtvarné kultury (architektura, sochařství, malířství), test z biologie a talentovou zkoušku. Talentová zkouška prokazuje základní schopnost výtvarného vyjádření technikou kresby. Vlastní zkouška je složena:
  • ze dvou kresebných studií předmětné skutečnosti
   • studie zátiší s hlavou (správné vyjádření proporčních a objemových vztahů)
   • studie reálného krajinného prostoru (schopnost kresebného vyjádření prostorových a perspektivních jevů a hmotových vztahů v plenéru)
  • jedné kresebné studie z představy (vyjádření představy zahradního či krajinného prostoru)
  Testy z biologie a výtvarné kultury mají písemnou formu. Test z biologie se skládá z testovacích otázek, z otázek poznávacích (perokresby rostlin) a z otázek se slovní odpovědí. Prověřuje znalosti, které mohl uchazeč o studium oboru získat středoškolským studiem z okruhů morfologie a anatomie rostlin, fyziologie rostlin, dědičnosti a proměnlivosti rostlin, systematiky rostlin, včetně rostlin charakteristických pro základní typy rostlinných společenstev v naší krajině, ekologie, životního prostředí, pozorováním v sídlech, v krajině a z masmédií.
 • Jaké jsou možnosti ubytování na ZF v Lednici?
  Posluchači ZF mají v Lednici k dispozici ubytování na Kolejích Petra Bezruče, klíčem pro přidělení ubytovacího dekretu je dojezdová vzdálenost (adresa trvalého bydliště- Lednice).
 • Jaká existují na univerzitě stipendia, na jaká stipendia mám právo?
  Stipendijní řád Mendelovy univerzity v Brně stanovuje druhy stipendií, podmínky jejich přiznávání a způsoby vyplácení.

  Druhy stipendií


  Prospěchové stipendium – za vynikající studijní výsledky v uplynulém akademickém roce
  Ubytovací stipendium – na ubytování studentů (vyplácejí se za měsíce uplynulého kalendářního čtvrtletí zpětně).
  Stipendium za tvůrčí činnost – za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí.
  Doktorské stipendium – v prezenční formě studia v doktorském studijním programu.
  Sociální stipendium – v případech tíživé sociální situace studenta.
  Mimořádné stipendium – v případech hodných zvláštního zřetele.
  Stipendium do zahraničí – na podporu studia občanů České republiky v zahraničí.
  Stipendium pro cizince – na podporu studia cizinců na univerzitě.
 • Co jsou to kredity?
  Zapomeňte na středoškolské hodnocení svých znalostí. Na univerzitě se hodnotí úspěšnost slovním hodnocením, ale i bodováním v podobě kreditů. Kredity se získávají za absolvování předmětů ze studijního plánu.
 • Co je to index?
  Je to tenká knížka, do které sbíráte cenné podpisy, hodnocení svých znalostí a sledujete svůj postup ke státnicím.