Proč studovat na naší fakultě?

Získáte nejvíce zkušeností
Budete spolupracovat s největšími profesionály ve svém oboru
Můžete studovat v zahraničí
Skvěle se uplatníte v praxi

Přihlásit ke studiu
Nacházíte se na: Úvod > Chci studovat > Přijímací řízení

Přijímací řízení

Ke studiu na Zahradnické fakultě MENDELU v Brně v bakalářském studijním programu mohou být přijati uchazeči, kteří dosáhli úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání (gymnázia, střední odborné školy a školy jim na roveň postavené) a prokáží potřebnou způsobilost ke studiu.

V programu Zahradnictví a Zahradnické inženýrství je základním parametrem pro přijetí průměr studia na střední škole a maturitní klasifikace.

Studijní program a jeho stejnojmenný bakalářský obor Zahradní a krajinářská architektura vyžaduje jako nezbytnou součást přijímacího řízení talentovou zkoušku, podobně jako obor Zahradní a krajinářské realizace.

Všichni uchazeči o magisterský studijní program musí mít absolvován bakalářský stupeň studia vysoké školy.

Přihlášky ke studiu přijímá děkanát Zahradnické fakulty v Lednici do 20. března 2015, s výjimkou navazujících programů. O době konání a konkrétních termínech přijímacího řízení budou uchazeči informováni prostřednictvím pozvánky. O přijetí ke studiu na základě výsledků přijímacího řízení rozhoduje děkan fakulty.

Studentem vysoké školy se stává uchazeč dnem zápisu ke studiu a následující imatrikulací. Ubytování je podle kapacitních možností zajištěno ve studentských kolejích v Brně a v Lednici. Velká část zájemců o ubytování je obvykle uspokojována. Studenti se mohou stravovat ve vysokoškolské menze.

Delka studia

Na oboru Zahradnictví a Vinohradnictví a vinařství je nabízeno kombinované tříleté bakalářské studium, které umožňuje pokračovat v navazujícím stupni magisterského studia prezenční nebo kombinovanou formou. Organizace této formy je založena na blokových konzultacích, praktických cvičeních a samostudiu. Výuka probíhá v Lednici.

K přijetí ke studiu na Zahradnické fakultě MENDELU v Lednici se může ucházet jak občan české státní příslušnosti, stejně jako občan jiného státu, kdy se v příslušné míře uplatní platná legislativa. Výuka probíhá v českém jazyce.

Lhůta pro podání přihlášek ke studiu: 20.3.2015

Postup vyplnění přihlášky

Uchazeč hlásící se ze SŠ vypíše na přihlášce názvy absolvovaných předmětů a známky za tyto předměty za 3,5 roku, tedy výroční vysvědčení z 1., 2. a 3. ročníku a pololetní vysvědčení ze 4. ročníku. Uchazeč hlásící se z víceletého gymnázia vypíše stejným způsobem prospěch za posledního 3,5 roku studia, tedy pololetní vysvědčení posledního školního roku a tři předchozí výroční vysvědčení.

Uchazeč, který absolvoval učiliště a je studentem nebo absolventem nástavbového studia, vyplňuje pololetní prospěch za poslední absolvovaný ročník a tři předchozí výroční vysvědčení.

Uchazeč, který se nehlásí přímo ze SŠ, ale již absolvoval středoškolské studium, uvede prospěch za SŠ stejným způsobem, tedy známky ze tří výročních vysvědčení a známky z pololetního vysvědčení posledního ročníku.

Všichni uchazeči zároveň vypíší klasifikaci za maturitní vysvědčení a s vytištěnou přihláškou zašlou úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

Pokud uchazeč v době podání přihlášky ještě neabsolvoval maturitní zkoušku, pak zašle úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení studijnímu oddělení Zahradnické fakulty v Lednici nejpozději do 20.6.2015. V případě, že uchazeč nedodá v požadovaném termínu kopii maturitního vysvědčení, nebude jeho přihláška ke studiu akceptována. Správní poplatek se za zahájené přijímací řízení nevrací.

Potvrzení lékaře není vyžadováno.

Přijímací řízení

Vyhodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazeči proběhne 22. června 2015. Po tomto termínu bude umístěn informativní výsledek přijímacího řízení na webových stránkách fakulty. Písemné vyrozumění o výsledku přijímacího řízení obdrží uchazeči nejpozději do 15 dnů od rozhodnutí děkana fakulty, přijatí uchazeči budou pozváni k zápisu do prvního ročníku (termín 7. až 10. července 2015).

Kritéria pro zařazení do přijímacího řízení:

 • vyplněná přihláška
 • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení a potvrzené výsledky studia SŠ
 • zaplacení správního poplatku

Kritéria pro stanovení pořadí přijímaných uchazečů

 • prvním kriteriem je průměrný prospěch za 3,5 roku studia na SŠ určený jako souhrn-ný průměr všech známek - maximální počet bodů je 100
 • druhým kriteriem je průměrný prospěch za maturitní zkoušku - maximální počet bodů je 100

Tabulka s bodovým hodnocením dle jednotlivých průměrů je uvedena na webové stránce fakulty.
O přijetí rozhodne pořadí, na kterém se uchazeč souhrnně podle těchto kritérií umístí a limit přijímaných studentů.

Rozhodnutí o přijetí

O přijetí ke studiu v příslušném studijním programu rozhoduje děkan fakulty a to písemně do třiceti dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu. Rozhodnutí o přijetí ke studiu bude uchazeči doručeno poštovní zásilkou do vlastních rukou. Uchazeči, jehož pobyt není znám, se doručuje vyvěšením na úřední desce fakulty.

Uchazeč může požádat o přezkoumání rozhodnutí o přijetí ke studiu. Žádost podává děkanovi fakulty ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Děkan může sám žádosti o přezkoumání vyhovět a rozhodnutí změnit, jinak je předá k rozhodnutí rektorovi.

Do 15 dnů po proběhlém přijímacím řízení zveřejní fakulta na úřední desce fakulty výsledky přijímacího řízení a získané počty bodů budou uvedeny na internetové stránce v Univerzitním informačním systému.

Uchazeč má právo nahlédnout do svých materiálů, které mají souvislost s rozhodnutím o přijetí po předchozí telefonické domluvě na studijním oddělení do 8 dnů od obdržení rozhodnutí děkana.

Administrativně správní záležitosti spojené s přijímacím řízením vyřizuje s děkanátem fakulty (v přezkumném řízení s rektorátem) pouze uchazeč. S veškerými dotazy či sděleními o přijímacím řízení se obracejte přímo na studijní oddělení Zahradnické fakulty. S ohledem na Zákon na ochranu osobních údajů nelze informace podávat telefonicky a ani je sdělovat třetím osobám (například rodičům).

Náhradní termín přijímacího řízení

Náhradní přijímací řízení (pohovory) všech oborů studia na Zahradnické fakultě je stanoveno na 22.6.2015. Náhradní termín talentových zkoušek pro bakalářský stupeň studia proběhne 7.5.2015.

Informace o době a místě konání náhradního přijímacího řízení obdrží uchazeči, kteří oznámili zájem o tento termín, v písemné pozvánce.

Tematické celky nebo ukázky testů přijímacího řízení jsou umístěny na internetové stránce Zahradnické fakulty: http://www.zf.mendelu.cz/

Obory bakalářských studijních programů, na které jsou uchazeči přijímáni na základě průměru studia na střední škole a maturitní klasifikace:
Bakalářský studijní program Zahradnické inženýrství
Obor Zahradnictví – prezenční i kombinovaná forma
Obor Vinohradnictví a vinařství – prezenční i kombinovaná forma
Bakalářský studijní program Zahradnictví
Obor Jakost rostlinných potravinových zdrojů – prezenční forma

Lhůta pro podání přihlášek ke studiu: 20.3.2015

Podmínky přijímacího řízení pro bakalářský studijní program Zahradní a krajinářská architektura

Obor Zahradní a krajinářská architektura – prezenční forma

Lhůta pro podání přihlášek ke studiu: 20.3.2015

Termín konání přijímacího řízení:
1. kolo: talentová zkouška, test z biologie a výtvarné kultury: 20.4. - 24.4.2015
2. kolo: ústní pohovor: 27. - 29.5.2015

Talentová zkouška prokazuje základní schopnost výtvarného vyjádření technikou kresby.

Vlastní zkouška je složena:

Ze dvou kresebných studií předmětné skutečnosti

 • studie zátiší s hlavou (správné vyjádření proporčních a objemových vztahů)
 • studie reálného krajinného prostoru (schopnost kresebného vyjádření prostorových a perspektivních jevů a hmotových vztahů v plenéru)
 • jedné kresebné studie z představy (vyjádření představy zahradního či krajinného pro-storu)

Testy z biologie a výtvarné kultury mají písemnou formu. Test z biologie se skládá z testovacích otázek, z otázek poznávacích (perokresby rostlin) a z otázek se slovní odpovědí. Prověřuje znalosti, které mohl uchazeč o studium oboru získat středoškolským studiem z okruhu morfologie a anatomie rostlin, fyziologie rostlin, dědičnosti a proměnlivosti rostlin, systematiky rostlin, včetně rostlin charakteristických pro základní typy rostlinných společenstev v naší krajině, ekologie, životního prostředí, pozorováním v sídlech, v krajině a z masmédií.

Vzorové testy jsou umístěny na stránkách Zahradnické fakulty - sekce Přijímací řízení

Ústní pohovor je zaměřen na ověření zájmu, informovanosti a celkového přehledu o problematice oboru, jakož i kulturním vědomí a vystupování uchazeče.

Kritéria vyhodnocování přijímacího řízení:

1.kolo

Talentová zkouška max. 50 bodů se skládá z:

 • testu všeobecných znalostí z oblasti výtvarné kultury - max 20 bodů
 • kresby: max. 30 bodů (30 + 30 + 30 dílčích bodů dělených koeficientem 3)
  • kresba zátiší s hlavou - max 30 dílčích bodů
  • kresba z představy - max 30 dílčích bodů
  • kresba plenéru - max 30 dílčích bodů

Písemná zkouška z biologie - max. 50 bodů

Do druhého kola přijímacího řízení postoupí maximálně 150 osob, které se součtem bodů z talentové zkoušky a z biologie umístily na nejlepších místech.

2.kolo

Ústní pohovor - max. 50 bodů

- z toho až 40 bodů za verbální projev u komise a až 10 preferenčních bodů za prokázané aktivity uchazeče směřující k oboru – například praxe v oboru (1 rok = 1 bod, max. 3 body), aktivní znalost světového jazyka – nutno doložit vysvědčením o konání státní zkoušky (každá státnice 1 bod), umístění na prvních třech místech v okresních a vyšších kolech SOČ – nutno doložit (max. 1 bod), samostatná výstava (1 bod), opakovaná přihláška ke studiu (1 bod).

Celkový maximální počet 150 bodů dosahuje uchazeč součtem dílčích hodnocení:

 • talentová zkouška - max. 50 bodů
 • písemná zkouška z biologie - max. 50 bodů
 • ústní pohovor - max. 50 bodů

Pořadí uchazečů u přijímacího řízení bude stanoveno součtem získaných bodů z dílčích hodnocení. V případě rovnosti bodů bude pro přijetí rozhodovat počet bodů získaných u ústního pohovoru. V případě shody z pohovoru rozhoduje talentová zkouška.

Nejvyšší počet přijímaných uchazečů je 60

Obor Zahradní a krajinářské realizace – prezenční forma

Lhůta pro podání přihlášek ke studiu: 20.3.2015

Termín konání přijímacího řízení a kritéria vyhodnocování přijímacího řízení:

 • test z biologie (max. 50 bodů) a výtvarné kultury (max. 20 bodů): 20. - 24.4.2015
 • ústní pohovor (max. 50 bodů): 27. - 29.5.2015

Zkouška z biologie a test výtvarné kultury jsou identické jako u bakalářského oboru Zahradní a krajinářská architektura. Do druhého kola přijímacího řízení postoupí maximálně 100 osob, které se součtem bodů z písemných testů umístily na nejlepších místech.

Ústní pohovor je koncipován identicky jako na oboru Zahradní a krajinářská architektura.

Maximální počet bodů je 120. Výsledné pořadí uchazečů bude stanoveno součtem dosažených bodů z dílčích hodnocení. V případě rovnosti bodů bude pro přijetí rozhodovat hodnocení ústního pohovoru. V případě shody v pohovoru rozhoduje test z biologie.

Nejvyšší počet přijímaných uchazečů je 45

Podmínky přijímacího řízení pro navazující magisterský studijní program Zahradnické inženýrství

 • Obor Zahradnictví – prezenční a kombinovaná forma
 • Obor Řízení zahradnických technologií – prezenční a kombinovaná forma

Lhůta pro podání přihlášek ke studiu: 20.5.2015

Termín konání ústních pohovorů: 27. - 29.5.2015

Absolventi stejného nebo příbuzného bakalářského studijního programu ZF MENDELU v Brně budou po úspěšném absolvování bakalářské zkoušky přijati do navazujícího magisterského studia na základě přihlášky a studijních výsledků v bakalářském stupni studia.

Absolventi jiného prezenčního bakalářského studijního programu se kromě předložení diplomu podrobují ústnímu pohovoru z disciplín, které tvoří bakalářskou zkoušku:

Obor Zahradnictví

Okruh A: Biologie rostlin (botanika, fyziologie rostlin, genetika rostlin, mikrobiologie)

Okruh B: Zahradnictví (odborné disciplíny 3. ročníku - ovocnářství, květinářství, vinohradnictví, zelinářství a skleníkové hospodářství)

Okruh C: Ekonomické disciplíny (ekonomika, marketing, právo)

Obor Řízení zahradnických technologií

modul Biotechnologie v zahradnictví

Okruh A: Biologie rostlin (botanika, fyziologie rostlin, genetika rostlin, mikrobiologie)

Okruh B: Zahradnictví (odborné disciplíny 3. ročníku)

Okruh C: Ekonomické disciplíny (ekonomika, marketing, právo)

modul Jakost rostlinných potravinových zdrojů

Okruh A: Disciplíny managementu jakosti (kvalitologie a řízení jakosti, instrumentální a senzorická analýza jakosti, jakost v legislativě)

Okruh B: Technologické disciplíny (skladování, konzervační metody, technologie zpracování, ovocné destiláty, vinařství)

Okruh C: Společenskovědní disciplíny (ekonomika, marketing, management)

modul Vinohradnictví a vinařství

Okruh A: Teoretický základ (botanika, fyziologie rostlin, mikrobiologie, genetika)

Okruh B: Profilové disciplíny oboru (vinohradnictví, vinařství)

Okruh C: Ekonomické disciplíny (ekonomika, marketing)

Pokud absolvent jiného studijního programu nebude mít ukončené bakalářské vzdělání, je nezbytné, aby nejpozději do termínu zápisu předložil originál diplomu, v opačném případě je přihláška anulována.

Nejvyšší počet přijímaných studentů

obor Zahradnictví – 70 studentů prezenční, 50 studentů kombinované

obor Řízení zahradnických technologií – 60 studentů

Podmínky přijímacího řízení pro navazující magisterský studijní program Zahradní a krajinářská architektura

Obor Zahradní a krajinářská architektura – prezenční forma
Obor Management zahradních a krajinářských úprav – prezenční forma

Lhůta pro podání přihlášek ke studiu: 20.5.2015

Termín konání přijímacího řízení: 5.6.2015

Všichni uchazeči musí být absolventi bakalářského studia stejného či příbuzného oboru, který splňuje obecné požadavky Autorizačního řádu ČKA; nutno předložit diplom.

Základní kriteria pro stanovení pořadí uchazečů o magisterské studium oboru Zahradní a krajinářská architektura jsou:

 • dosažené studijní výsledky v bakalářském stupni studia
 • tvůrčí schopnosti a tvůrčí předpoklady
 • invence a výtvarný vkus

K ohodnocení tvůrčích schopností bude zadána klauzurní práce, vypracovaná všemi uchazeči o studium na stejné téma, ve stejných podmínkách a stejném čase, za použití předepsané vyjadřovací techniky, hodnocená předem stanovenou, pro všechny uchazeče identickou komisí. Tématem klauzurní práce je prostorové, funkční, provozní, architektonické a výtvarné řešení, včetně základní specifikace použitých materiálů, konstrukcí a technologií. Obtížnost tématu a jeho zpracování bude stanovena na zvládnutelné úrovni tvůrčích schopností, znalostí a dovedností výborného až velmi dobrého absolventa bakalářského stupně studia, schopného kreativně syntetizovat partikulární zkušenosti z jednotlivých profilových studijních kurzů bakalářského stupně studia.

Kritéria vyhodnocení přijímacího řízení:

Dosažené studijní výsledky (průměr známek) studia za bakalářský stupeň - maximálně 20 bodů

Výsledná klasifikace státní bakalářské zkoušky - maximálně 20 bodů

Klauzurní práce - maximálně 40 bodů

Portfolio - maximálně 20 bodů

Celkový maximální počet bodů je 100.

V případě shodnosti počtu bodů rozhoduje počet bodů získaných za klauzurní práci.

Nejvyšší počet přijímaných uchazečů na každý studijní obor je 40

Nenašli jste vámi hledané informace? Nebo se chcete na něco zeptat?

Zkuste nejprve využít naší sekce často kladených dotazů (FAQ) nebo přejděte přímo na kontakty. Využít můžete našeho kontaktního formuláře "napište nám".

Jsme tu pro vás.